درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


رشد میکروب سل انسانی در محیط لونشتاین جانسن کلنی های با خواص زیر ایجاد می نماید:

1 ) سفید رنگ و S با سطح صاف
2 ) مخاطی و کرم رنگ
3 ) سطح صاف و سفید رنگ
4 ) کرم رنگ و گل کلمی و R