درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در مورد مایکوباکتریوم توبرکولوزیس کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

1 ) رشد باسیل سل درمحیط کشت آزمایشگاهی با اضافه کردن cord factor ازدیاد می یابد
2 ) علت کارامد بودن مایکوباکتریوم ها در ایجاد حساسیت تاخیری داشتن مواد خونی وانواع چربی در پوشش سطحی باکتری می باشد
3 ) مواد پروتئینی باسیل سل در به وجود آمدن حساسیت تاخیری سلی فعالیت اصلی را به عهده دارند
4 ) حساسیت فوری نسبت به پلی ساکارید های مایکوباکتریوم ها در ایجاد بیماری سل نقش اصلی را دارد