درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


خاصیت اسید - فاست بودن باسیل سل مربوط به کدام عامل زیر است؟

1 ) تیکوئیک اسید
2 ) مایکولیک اسید
3 ) پروتئین غشا خارجی
4 ) پپتیدوگلیکان