درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام قسمت از ساختمان آنتی ژنیک غشا مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در تست مانتو(توبرکولین تست) نقش اساسی دارد؟

1 ) پلی ساکارید
2 ) پروتئین
3 ) لیپید
4 ) لیپو پلی ساکارید