درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر محیط کشت اختصاصی مایکوباکتریوم توبرکولوزیس محسوب می گردد؟

1 ) مک کانکی آگار
2 ) کلیگلر آیرون آگار
3 ) تایر مارتین
4 ) لوون اشتاین جانسن