درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تمام خواص زیر مربوط به باسیل سل می باشد بجز:

1 ) کندی رشد
2 ) وجود اسید مایکولیک در دیواره
3 ) داشتن سم اندوتوکسین
4 ) داشتن فاکتور طنابی