درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در مورد واکسن BCG کدام گزینه صحیح است؟

1 ) باسیل سل انسانی تخفیف حدت یافته است
2 ) باسیل سل گاوی تخفیف حدت یافته است
3 ) پروتئین خالص شده از باسیل سل گاوی است
4 ) پروتئین مشتق شده از باسیل سل انسانی است