درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آزمون پوستی فن پریکت برای کدام بیماری به کار می رود؟

1 ) بروسلوز
2 ) دیفتری
3 ) سل
4 ) مخملک