درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مایع توبرکولین نباید بیش از چند ساعت خارج از یخچال باشد؟

1 ) 2
2 ) 10
3 ) 14
4 ) 18