درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


عفونت با کدام گونه از مایکوباکتریوم ها در ارتباط بیشتری با بیماران مبتلا به HIV می باشد؟

1 ) مایکوباکتریوم کانزاسی
2 ) مایکوباکتریوم اولسرانس
3 ) مایکوباکتریوم فورتوئیتوم
4 ) مایکوباکتریوم اویوم - اینترا سلولار کمپلکس