درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در رنگ آمیزی به روش زیل نلسون باسیل کخ و رنگ زمینه آن به چه رنگ مشاهده می شود؟

1 ) باسیل کخ آبی و رنگ زمینه قرمز
2 ) باسیل کخ قرمز و رنگ زمینه آبی
3 ) باسیل کخ و رنگ زمینه قرمز
4 ) باسیل کخ و رنگ زمینه آبی