درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


گروه CMN (کورینه باکتریوم - مایکوباکتریوم - نوکاردیا) در داشتن کدام یک از اجزا مشابهند؟

1 ) اگزوتوکسین
2 ) فاکتور طناب
3 ) سولفاتید
4 ) اسید مایکولیک