درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کمبود کدام فلز در رشد مایکوباکتریوم ها موثر است؟

1 ) مس
2 ) آهن
3 ) سدیم
4 ) کلسیم