درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


عواملی که موجب جلوگیری از عمل فسفریلاسیون اکسیداتیو می شوند اغلب برای کدام دسته از باکتری های زیر مضر است؟

1 ) باکتروئید ها
2 ) سالمونلا ها
3 ) کلستریدیوم ها
4 ) مایکوباکتریوم ها