درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در ترکیب کدام یک از محیط های کشت مورد استفاده برای مایکوباکتریوم ها ترکیبات آنتی بیوتیک وجود دارد؟

1 ) middle brook 7 H 10
2 ) middle brook 7 H 11
3 ) mitchison
4 ) lowenstein - jensen