درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از روش های رنگ آمیزی زیر برای رنگ آمیزی مایکوباکتریوم ها استفاده می شود؟

1 ) گرم
2 ) فونتانا
3 ) زیل نلسون
4 ) آلبرت