درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


عامل سببی کولیت با غشا کاذب کدام گونه کلستریدیوم است؟

1 ) بوتولینوم
2 ) تتانی
3 ) دیفیسیل
4 ) پرفرینجنس