درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


عامل مهم کولیت پسودو ممبران کلستریدیوم ------- است

1 ) پرفرینجنس
2 ) دیفیسیل
3 ) سوردلی
4 ) نووی ای