درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کولیت سودوممبرانی توسط کدامیک از کلستریدیوم های زیر ایجاد می شود؟

1 ) کلستریدیوم دیفیسیل
2 ) کلستریدیوم پرفرینجنس
3 ) کلستریدیوم نووی ای
4 ) کلستریدیوم همولایتیکوم