درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مولد بیماری گانگرن گازی دارای کدام یک از خصوصیات زیر است؟

1 ) باسیل گرم مثبت - هوازی - مولد اسپور
2 ) باسیل گرم منفی - بی هوازی - مولد اسپور
3 ) باسیل گرم منفی - هوازی - فاقد اسپور
4 ) باسیل گرم مثبت - بی هوازی - اسپوردار