درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در ایجاد همولیز دوگانه در کلستریدیوم پرفرینجنس کدامیک ازدو سم زیر دخالت دارد؟

1 ) توکسین آلفا و بتا
2 ) توکسین آلفا و تتا
3 ) توکسین بتا و تتا
4 ) توکسین بتا و گاما