درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


واکنش ناگلر در تشخیص کدامیک از باکتریهای زیر کاربرد دارد؟

1 ) باسیلوس سرئوس
2 ) کلستریدیوم پرفرینجنس
3 ) کلامیدیا تراکوماتیس
4 ) نایسریا مننژایتیدیس