درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آزمایش تخمیر طوفانی (stormy fermentation) برای تشخیص کدام باکتری کاربرد دارد؟

1 ) کلستریدیا
2 ) ریکتزیا
3 ) مایکوپلاسما
4 ) کلامیدیا