درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


واکنش ناگلر مربوط به کدام باکتری است؟

1 ) کلستریدیوم ولشای
2 ) کلستریدیوم سپتیکوم
3 ) باسیل مگاتریوم
4 ) باسیلوس آنتراسیس