درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از باکتری ها بیش از همه از زخم بیماران مبتلا به قانقاریا جدا می شود؟

1 ) کلستریدیوم سپتیکوم
2 ) کلستریدیوم نووی ای
3 ) کلستریدیوم پرفرینجنس
4 ) کلستریدیوم فالاکس