درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


بهترین شاخص بیماری زای کلستریدیوم پرفرینجنس کدام است؟

1 ) هیالورونیداز
2 ) لسیتیناز
3 ) کلاژناز
4 ) دی اکسی ریبونوکلئاز