درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام کلستریدیوم تولید گانگرن گازی می کند؟

1 ) کلستریدیوم بوتولینوم
2 ) کلستریدیوم دیفیسیل
3 ) کلستریدیوم راموزوم
4 ) کلستریدیوم سپتیکوم