درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از باکتری های زیر عامل سببی گانگرن گازی ( میونکروز) می باشد؟

1 ) کلستریدیوم پرفرینجنس
2 ) سودوموناس  آیروجینوزا
3 ) استافیلوکوکوس اورئوس
4 ) کورینه باکتریوم دیفتریه