درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کلستریدیوم تتانی بر اساس آنتی ژن ---------تایپ بندی می شود

1 ) آنتی ژن اسپور
2 ) آنتی ژن O
3 ) توکسین باکتری
4 ) آنتی ژن فلاژلار (H)