درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام فاکتور باعث وقفه ژرمیناسیون اسپور کزاز در نسج می گردد؟

1 ) یون کلسیم
2 ) نسج نکروزه
3 ) وجود جسم خارجی
4 ) وجود اکسیژن