درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در آزمایش میکروسکوپی میکروب کزاز برداشت شده از محیط کشت این باکتری را به یکی از چهار مورد زیر می توان دید:

1 ) اسپور انتهایی ، بدون کپسول ، گرم مثبت
2 ) بدون اسپور ، بدون کپسول ، گرم منفی
3 ) بدون اسپور ، دارای کپسول ، گرم مثبت
4 ) دارای اسپور میانی ، دارای کپسول ، گرم منفی