درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در مورد باکتری کزاز کدام یک از گزینه های زیر صادق است؟

1 ) بی هوازی مطلق ، بدون حرکت و دارای اسپور میانی است
2 ) هوازی و بی هوازی اختیاری ، متحرک و بدون اسپور می باشد
3 ) بی هوازی مطلق ، متحرک و دارای اسپور انتهایی است
4 ) بی هوازی مطلق ، بدون حرکت و بدون اسپور است