درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر در تهیه واکسن کزاز دخالت دارند؟

1 ) کپسول
2 ) فلاژل
3 ) سم
4 ) اسپور