درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


معمولی ترین راه ورود اسپور کلستریدیوم تتانی به بدن در بیماری کزاز کدام است؟

1 ) پوست
2 ) دستگاه گوارش
3 ) دستگاه تناسلی
4 ) دستگاه تنفسی