درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در مورد مورفولوژی عامل کزاز می توان گفت باسیلی است گرم ------

1 ) مثبت ، بی هوازی و بدون اسپور
2 ) مثبت ، بی هوازی و اسپوردار
3 ) منفی ، هوازی و بدون اسپور
4 ) منفی ، بی هوازی و اسپوردار