درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


واکسن کزاز از کدام جزء باکتری به دست آمده است؟

1 ) اسپور
2 ) سم
3 ) فلاژل
4 ) کپسول