درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


باسیل نیکولایر باسیل گرم مثبتی است -------- دارای اسپور --------

1 ) هوازی - کپسول
2 ) هوازی - بدون کپسول و متحرک
3 ) بی هوازی - گرد انتهایی بدون کپسول و متحرک
4 ) بی هوازی - کپسول و متحرک