درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در بیماری کزاز علت اصلی مرگ چیست؟

1 ) فلج عضلات تنفسی
2 ) فلج عضلات حرکتی
3 ) فلج عضله قلبی
4 ) فلج مغزی