درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تتانو اسپاسمین و توکسین بوتولیسم به ترتیب صفات زیر را دارد؟

1 ) دو زنجیره ای و پروتئینی است ، سه زنجیره ای و گلیکوپروتئینی است
2 ) از راه لوله گوارشی غیر فعال می شود ، تحت اثر پروتئازها غیر فعالتر می شود
3 ) سه زنجیره ای و گلایکوپروتئینی است ، دو زنجیره ای و پروتئینی است
4 ) تیپ ها صفات آنتی ژنی متفاوتی دارند ، تیپ ها صافت آنتی ژنی یکسانی دانرد