درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از بیماری های زیر در صورت ابتلا باز هم احتیاج به واکسیناسیون است؟

1 ) کزاز
2 ) سرخک
3 ) سرخجه
4 ) اوریون