درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام گفته زیر در مورد مورفولوژی باسیل کزاز صادق است؟

1 ) گرم منفی - ویرگولی شکل و غیر متحرک است
2 ) اسید فاست و اسپوردار و کپسول دار است
3 ) گرم مثبت و اسپوردار ولی اسپور آن انتهایی است
4 ) گرم منفی و گرزی شکل و متحرک است