درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مواد کنسرو شده مناسب جهت رشد کلستریدیوم بوتولینوم و ایجاد بوتولیسم عبارتند از مواد کنسرو شده با:

1 ) اسیدیته زیاد
2 ) اسیدیته کم
3 ) pH خنثی تا اندکی قلیایی
4 ) pH قلیایی زیاد