درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


درجه سمیت کدام یک ازاگزوتوکسین های باکتری های زیر بیشتر است؟

1 ) کلستریدیوم تتانی
2 ) کلستریدیوم بوتولینوم
3 ) کورینه باکتریوم دیفتریه
4 ) یرسینیا پستیس