درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مکانیسم اثر توکسین بوتولیسم که از کلستریدیوم بوتولینوم ترشح می شود کدام است؟

1 ) بر روی عضلات اثر کرده  ایجاد انقباض عضلانی دایم می کند
2 ) خاصیت نوروتوکسیک داشته و ترشح آدرنالین را مهار می کند
3 ) در محل سیناپس عصبی عضلانی اثر کرده و ترشح استیل کولین را مهار میکند
4 ) هیچکدام از مکانیسم های فوق را دارا نیست