درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام نوروترانسمیتر توسط سم کلستریدیوم بوتولینوم بطور اختصاصی مهار می شود؟

1 ) استیل کولین
2 ) گلیسین
3 ) گابا
4 ) گلوتامات