درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


جلوگیری از آزاد شدن استیل کولین مرتبط با تاثیر سم کدام کلستریدیوم زیر است؟

1 ) بوتولینوم
2 ) سپتیکوم
3 ) تتانی
4 ) پرفرینجنس