درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


از روش heat shock treatment در محیط کشت کلستریدیوم ها به چه منظور استفاده می گردد؟

1 ) خنثی سازی اگزوتوکسین باکتری
2 ) تبدیل اسپور به فرم رویا در این باکتری
3 ) از بین بردن اسپور باکتری
4 ) ممانعت از رشد این باکتری