درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


بیماری سیاه زخم نزد انسان :

1 ) منحصرا در نتیجه آلوده شدن پوست به وجود می آید
2 ) عامل بیماری یا اسپور آن ممکن است از راه تنفس یا پوست یا گوارش وارد بدن شود
3 ) پیش آگهی بیماری حتی با درمان سریع چندان امیدوار کننده نیست
4 ) بیماری حتی بدون درمان نیز خود بخود بهبود می یابد