درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در مورد باسیلوس آنتراسیس کدام یک از گزینه های زیر درست نیست؟

1 ) یک باکتری میله ای شکل گرم مثبت و بی هوازی مولد اسپورمی باشد
2 ) اکثر موارد سیاه زخم انسانی به دنبال تماس با دام آلوده و فراورده های دامی می باشد
3 ) در بدن میزبان باکتری دارای کپسول ولی فاقد اسپور است
4 ) جنس ماده کپسول این باکتری پلی پپتید بوده و پلیمری از اسید D-گلوتامیک است