درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از باکتری های زیر در نمونه مرضی بیمار دارای کپسول ولی در محیط کشت فاقد کپسول می باشد؟

1 ) استرپتوکوک
2 ) سالمونلا
3 ) کلبسیلا
4 ) باسیل سیاه زخم